BUSY DO NIEMIEC i FRANCJI

Rezerwacja  biletów  + 48 692 617 780

busy z Polski  do Francji w piątki,
busy z Francji do Polski w niedziele


BUSY DO NIEMIEC

Rezerwacja  biletów  + 48 692 617 780

Rezerwacja  biletów  + 48 692 617 780

z Polski wtorki, piątki i soboty
z Niemiec i Francji środy, soboty i niedziele

BUSY DO NIEMIEC i FRANCJI

Rezerwacja  biletów  + 48 692 617 780

busy z Polski  do Niemiec w piątki,
busy z Niemiec do Polski w niedziele.

Zakaz palenia w czasie jazdyPrzewy kawowe w czasie całej podróżyWygodnie fotele zapewniające komfortową podróż

Dostęp do mediów w busach w tym internet na terenie PolskiZabezpieczamy Twój bagaż na całej długości poróży.

Przesyłki i przewó
Komfortowe , klimatyzowane
Kontakt telefoniczny lub mailowy.
Regulamin „Concord Bus” 

 1. Firma Concord Bus zobowiązuje się do przewiezienia pasażera do wcześniej uzgodnionego miejsca. 

 2. Za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych nie odpowiadamy. 

 3. Możemy odmówić dalszego przewozu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec innych pasażerów i kierowcy. 

 4. Pasażer ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody oraz nieporozumienia powstałe na skutek podania błędnego adresu. 

 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych podczas jazdy i postojów w odbywającej się podróży. 

 6. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone innym pasażerom i przewoźnikowi. 

 7. Pasażer jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje jakie mogą się zdarzyć w trakcie przebywania pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem. 

 8. Pasażer ma prawo do przewozu 2 sztuk bagażu (łacznie 40kg) – opłaconych za przewóz – w przypadku konieczności przewozu większej ilości bagażu należy zgłosić to podczas dokonywania rezerwacji. Zastrzegamy prawo do naliczenia opłaty dodatkowej za przewożony bagaż. 

 9. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość bagażu lub przesyłki nie narusza niżej wymienionych warunków. 


Zakazy: 

10. Przewozu bagażu, jak również posiada przy sobie materiałów lub przedmiotów, które zagrażając bezpieczeństwu w transporcie ludziom lub rzeczom bądź mogą stwarzać możliwości wyrządzenia szkody innym osobom bądż przewoźnikowi lub narażać ich na niewygody i niebezpieczeństwo. 

 11. przewozu rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów. 


Obowiązki: 

 12. Posiadania dokumentu umożliwiającego przekroczenia granicy. 

 13. Oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym czasie. 

 14. Stosowania do poleceń kierowcy. 

 15. W przypadku kontroli okazania wymaganych dokumentów. 

 16. Podania dokładnego adresu docelowego – możliwego do identyfikacji według GPS. 

 17. Zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy. 

 18. Przestrzegania porządku w pojeździe i na postojach w czasie jazdy. 

 W sprawach nieuregulowanych regulaminem „Concord Bus” zastosowanie mają następujące przepisy: ustawa z dnia 15-11-1984 r. prawo przewozowe (j.t Dz. U. z 2000 r. nr 50,poz.601 z późn. zmian., ustawa z dnia 23-04-1964 r. kodeks cywilny ( Dz.U z 1964 r.nr 16 poz.93 z póżn.